8-8- masala

Sulfat kislotaning 10%-li eritmasini olish uchun 100 ml 40%-li H 2SO4 (ρ=1.30 g/ml) qanday massadagi  bariy xlorid kristallogidrati qo’shish kerak?

Yechilishi:

Bariy xlorid kristallogidratini sulfat kislotada eritilganda reaktsiya sodir bo’ladi:

         χ                χ                χ

BaCl_{2}\cdot2H_{2}O

    \[+\]

H_{2}SO_{4} =

    \[BaSO_{2}\]

+ 2HCl +

    \[2H_{2}O\]

Boshlang’ich eritma massasi 1001.3=130 g

Boshlang’ich eritmadagi sulfat kislota massasi esa 130*0.4=52 gr ga teng.

Agar ushbu eritmaga χ mol BaCl2ž2H2O (Mr(BaCl2ž2H2O)=244 g/mol) qo’shilgan bo’lsa u χ mol H2SO4 bilan reaktsiyaga kirishadi va χ mol Ba2SO4 cho’kmasini hosil qiladi (Mr(Ba2SO4)=233 g)

Hosil bo’lgan eritmaning massasi:

m(eritma)=130 + m(BaCl2ž2H2O) –m(Ba2SO4) = 130 + 244 χ -233 χ = 130+11 χ

Ushbu eritmadagi sulfat kislotaning massasi m(H2SO4) = 52 – 98 χ grammga teng.

Masala shartiga ko’ra, hosil bo’lgan eritmadagi sulfat kislotaning massa ulushi 10% ga teng bo’lsa demak:

    \[0.1=\frac{52-98x}{130-11x}\]

    \[0.1\times (130-11x )\]

=52-98x

x =0.394 molga teng.

Qoshilgan kristallogidrat massasi esa m(BaCl2ž2H2O)=0.394×244=96.0 grammga teng

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *