8-8- masala

Sulfat kislotaning 10%-li eritmasini olish uchun 100 ml 40%-li H2SO4 (ρ=1.30 g/ml) qanday massadagi  bariy xlorid kristallogidrati qo'shish kerak?

Yechilishi:

Bariy xlorid kristallogidratini sulfat kislotada eritilganda reaktsiya sodir bo'ladi:

         χ                χ                χ

BaCl_{2}\cdot2H_{2}O + H_{2}SO_{4} = BaSO_{2} + 2HCl + 2H_{2}O </p>
<p>Boshlang'ich eritma massasi 100<span style=1.3=130 g

Boshlang'ich eritmadagi sulfat kislota massasi esa 1300.4=52 gr ga teng.

Agar ushbu eritmaga ? mol BaCl22H2O (Mr(BaCl22H2O)=244 g/mol) qo'shilgan bo'lsa u ? mol H2SO4 bilan reaktsiyaga kirishadi va ? mol Ba2SO4 cho'kmasini hosil qiladi (Mr(Ba2SO4)=233 g)

Hosil bo'lgan eritmaning massasi:

m(eritma)=130 + m(BaCl22H2O) ?m(Ba2SO4) = 130 + 244 ? -233 ? = 130+11 ?

Ushbu eritmadagi sulfat kislotaning massasi m(H2SO4) = 52 ? 98 ? grammga teng.

Masala shartiga ko'ra, hosil bo'lgan eritmadagi sulfat kislotaning massa ulushi 10% ga teng bo'lsa demak:

" />0.1=\frac{52-98x}{130-11x}</p>
<p> 0.1\times (130-11x )$$=52-98x

x =0.394 molga teng.

Qoshilgan kristallogidrat massasi esa m(BaCl2ž2H2O)=0.394x244=96.0 grammga teng

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *